Ο ΦΟΡΕΑΣ

16. 06.10
Ιδρύεται ο Φορέας με την επωνυμία
ΚΙΝΗΣΗ 5 ΠΕΝΤΕ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από τους διευθυντές πέντε μουσείων της Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μακεδονικό, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ.  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΚΙΝΗΣΗ 5 ΠΕΝΤΕ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Φορέας συνεργασίας με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ 5 ΠΕΝΤΕ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Ο Φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση, με λογότυπο που έχει συμφωνηθεί.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Ως έδρα του Φορέα ορίζεται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τα γραφεία των 5 Μουσείων.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Φορέα είναι:

 •  η αλληλοενημέρωση και η στήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του κάθε συμβαλλόμενου μέρους με οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, ενιαία προβολή και προώθηση,
 •  η κοινή οργάνωση μεγάλων θεματικών εκθέσεων,
 •  η κοινή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα,
 •  η αμοιβαία στήριξη σε θέματα κοινού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών ο Φορέας θα ενεργεί όλες τις ενδεδειγμένες πράξεις και θα χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα τηρώντας απαρέγκλιτα τις ακόλουθες Επτά Αρχές:

1. Συνεργάζονται ισότιμα και ουσιαστικά

Δεν ανταγωνίζονται 

2. Ανοίγουν σταθερή δίοδο επικοινωνίας

Δεν αρκούνται σε μια συνεργασία

3. Συνθέτουν πολλούς τρόπους έκφρασης

Δε θέτουν χρονικά και πολιτιστικά όρια

4. Στοχεύουν σε δράσεις ποιότητας

Δεν καταφεύγουν σε εύκολες λύσεις

5. Επιδιώκουν τη σύνδεση των φίλων τους

Δεν προσβλέπουν σε φίλους οπαδούς

6. Απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας πέρα από τάξεις, ηλικία, μόρφωση, δεξιότητες και εθνικότητα

Δεν καλλιεργούν τον ελιτισμό

7. Έχουν άποψη για την παιδεία και το περιβάλλον

Δεν αδιαφορούν για τα προβλήματα της πόλης.

Ενδεικτικώς, η ΚΙΝΗΣΗ 5 θα:

 •  Καταγράφει την τρέχουσα εικαστική και πολιτιστική δραστηριότητα,
 •  Ερευνά την τέχνη και την ιστορία της διαχρονικά,
 •  Επιδιώκει επαφές με άλλους πολιτιστικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 •  Παρακολουθεί σε ημερήσια βάση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των κοινών εκδηλώσεων,
 •  Ενημερώνεται για τις εκθέσεις και τις διεθνείς εικαστικές εκδηλώσεις,
 •  Προετοιμάζει τις διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των κοινών εικαστικών προγραμμάτων,
 •  Διατυπώνει προτάσεις και θα υποδεικνύει επιλογές για τη βελτίωση των στόχων,
 •  Εργάζεται για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους Φορείς της Πολιτείας,
 •  Ενημερώνει τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων και των Προϊσταμένων Αρχών για τις ενέργειές του,
 •  Οργανώνει συναντήσεις των μελών του με ενδιαφερόμενους άλλους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση των σχέσεων και την προετοιμασία κοινών ή παράλληλων εκδηλώσεων.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Η διάρκεια της ισχύος του Συμφωνητικού αποφασίζεται για πέντε έτη από σήμερα και ανανεώνεται σιωπηρά εφόσον δεν εκδηλωθεί εγγράφως αντίθετη βούληση των μερών.

Άρθρο 5: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι κοινές δράσεις του Φορέα μπορεί να στηρίζονται οικονομικά από πόρους που θα προέρχονται από ερευνητικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα και επιχορηγήσεις καθώς επίσης και από άλλες χορηγίες και θα κατανέμονται ισόποσα.

Άρθρο 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο φορέας διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή που ορίζονται με το παρόν με ετήσια θητεία.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ορίζονται υπό την ιδιότητά τους εκπροσωπούντες τα αντίστοιχα πέντε συμβαλλόμενα μέρη και συνεπώς, σε περίπτωση παραίτησής τους το αντίστοιχο μέλος υποδεικνύει τον αντικαταστάτη του που προέρχεται από το ίδιο Μουσείο.

Άρθρο 7: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τα μέλη του Φορέα συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους και ενημερώνουν αντίστοιχα τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Κάθε συμβαλλόμενος δεσμεύεται να τηρεί το σκοπό και τις αρχές του Συμφωνητικού.

Άρθρο 9: ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η έξοδος ενός μέλους από τα πέντε που απαρτίζουν τον Φορέα «Κίνηση των 5 Μουσείων» ή η είσοδος νέου μέλους είναι ελεύθερη, αλλά τούτο συνεπάγεται και την αλλαγή στη σύσταση και στην επωνυμία του. Αποφασίζεται ότι είναι δυνατόν να γίνεται με ομόφωνη απόφαση και τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρο 10: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η καταγγελία του Συμφωνητικού του Φορέα από οιοδήποτε μέλος, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση τη λύση του Φορέα, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος μέλους. Ο Φορέας δεν κατέχει και δε διαχειρίζεται οικονομικά στοιχεία και κατά συνέπεια δεν υποχρεούται να καταβάλει στο εξερχόμενο μέλος οιοδήποτε ποσό.

Συμφωνείται, οιαδήποτε καταγγελία του Συμφωνητικού του φορέα να πραγματοποιηθεί μετά την περαίωση κοινής δράσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.


Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης,

2. Δημήτρης Ναλπάντης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού,

3. Μαρία Τσαντσάνογλου, Διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

4. Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης,

5. Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, Γενική Γραμματέας του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών.

ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ONLINE

Έχουμε 280 επισκέπτες συνδεδεμένους